GYIK

Kérdések

Név
Email cím
Kérdés

Gyakran ismételt kérdések

Az új OKJ érvénybe lépése után mi lesz a régi OKJ szerint szerzett szakképesítésekkel?
Érvényesek maradnak. Hamarosan megjelenik a régi és az új szakképesítések hivatalos megfeleltetése, ez után azt is lehet majd tudni, hogy ha továbbtanulásnál, munkakör betöltésénél egy új OKJ szerinti szakképesítést adnak meg feltételként, milyen régi OKJ-s végzettséget fogadnak el helyette.
Vannak olyan szakképesítések, amelyeknek nem lesz megfelelőjük az új OKJ-ban. Azok, akik ilyennel rendelkeznek, továbbra is szakképzettnek számítanak, mégpedig olyan szintű szakképesítéssel rendelkeznek, amilyen a szakmai bizonyítványukban szerepel.

Mi a különbség a régi és az új OKJ között?
Tartalmilag a legfontosabb változás a moduláris felépítés. Ennek jelentősége abban testesül meg, hogy a tanulóknak nem kell a már előzetesen elsajátított tananyagot újra tanulni, ha egy másik, hasonló tananyaggal rendelkező szakképesítést kezdenek el, valamint könnyebb lesz az átjárhatóság az egyes szakképesítések között. Így gyorsabb, hatékonyabb és olcsóbb lehet a képzés.
A moduláris felépítésnek megfelelően újfajta szakkképesítés-típusok jelentek meg. Az alap-szaképesítéseknek vannak elágazásaik, amelyekhez ugyanazok az alapismeretek szükségesek, de ezek elsajátítása után specializálódni lehet. Sok alap-szakképesítés birtokában további, ráépülő szakképesítés szerezhető. Aki az alap-szakképesítéshez szükséges ismereteknek csak egy részét képes elsajátítani, részszakképesítést szerezhet.

Mit jelent a moduláris rendszer?
Meghatározott, összekapcsolható egységekből (modulokból) álló képzési program, tananyag, amely lehetővé teszi a képzés kimeneti követelményének teljesítéséhez szükséges ismeretek részenkénti elsajátítását, biztosítja a szakmák közti átjárhatóságot, az eltérő tudásszintekhez, munkatapasztalatokhoz való alkalmazkodást, a képzések különböző irányú specializálását. A modulok egymáshoz illesztésével, cseréjével különböző moduláris képzési programok, tananyagok állíthatók össze.
A modul rendszerű képzés során az elsajátítandó tananyag kisebb, összetartozó egységekre, modulokra van szétbontva, melyek egymásra épülnek. Előnye a tantárgyival szemben az, hogy megkönnyíti a szakmák közötti átjárhatóságot, valamint lehetőséget teremt a szakképzésből történő folyamatos ki- és belépésre mind az ifjúsági, mind a felnőttképzésben. Ez azt jelenti, hogy néhány modul elsajátításával a képzésben résztvevők rész-szakképesítést is kaphatnak, visszalépéskor ezek beszámításával és további modulok elsajátításával újabb, illetve magasabb szintű szakképesítéshez juthatnak.

Az új OKJ szerint is létezik felsőfokú szakképesítés?
Igen. Az Országos Képzési Jegyzékben 55-tel kezdődő OKJ-számú, érettségihez kötött szakképesítések ezek.

Milyen képzési forma a felsőfokú szakképzés?
Olyan képzési forma, amely az érettségire épül és célja a felsőfokú szakképzettség megszerzése. Az ilyen típusú szakképzések felsőfokú intézményekben és egyes szakközépiskolában folynak. Általában 2 éves képzések, melyben megtalálhatóak az adott szakképzettséghez kötődő alapismereteket átadó tantárgyak, de elsősorban szakmai ismeretek és készségek átadására koncentrál. A felsőfokú szakképzés során szerzett kreditpontok később - továbbtanulás esetén - beszámíthatók a felsőoktatási alapképzés (BSc) kreditpontjaiba és ezzel az alapképzési idő lerövidülhet.

A felsőfokú szakképzések államilag támogatottak?
A felsőfokú szakképzések négy félévesek, a Felvételi Tájékoztatóban jelzett létszámhatáron belül államilag finanszírozottak azon felül pedig önköltségesek.

Milyen esetben és meddig vagyok jogosult államilag finanszírozott formában végezni felsőfokú szakképzést?
1. Ha a hallgató csak egy FSZ képzésre jár, és korábban nem szerzett diplomát és nem volt felsőoktatási intézmény hallgatója a finanszírozott félévek száma a képzési idő + 1 félév (azaz 4+1 félév).
2. Ha a hallgató ezzel egyidejűleg más képzésre is jár:
2.1. Azon hallgatók esetében, akik a „régi” 4 éves főiskolai képzésben vesznek részt, a finanszírozott félévek száma 12 félév (8+4)
2.2. Azon hallgatók esetében, akik BA/BsC képzésre járnak, a finanszírozott félévek száma 10 félév (6+4):
2.2.1. Ha az FSZ képzés megkezdésekor nincs túl szakjának a III. félévén, akkor a párhuzamos képzés során nem használ el plusz féléveket, tehát minden félév egynek számít.
2.2.2. Ha az FSZ megkezdésekor túl van a III. féléven, akkor a párhuzamos képzés során minden félévet duplán kell számolni.
3. Korábban végzett, diplomával rendelkező esetében 12 félév a finanszírozott, de figyelembe veszik azt, hogy ebből a diploma megszerzéséhez hány félévet használt el.

Egy felsőfokú szakképzés hallgatójaként kell FER-t (tandíjat) fizetnem?
Nem. Jelen állapotában a felsőfokú szakképzéseket nem érinti a fejlesztési részhozzájárulás, közismertebb nevén a tandíj.

A felsőfokú szakképzésben résztvevők milyen jogviszonnyal rendelkeznek?
A felsőfokú szakképzésre felvett hallgatók hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, s annak minden előnyét élvezik (diákigazolvány, utazási kedvezmények, kollégium), amennyiben államilag finanszírozottak, megilletik őket a hallgatói juttatások is (ösztöndíj, szociális támogatás, könyvtámogatás, utazási bérlet).

Továbbtanulásom esetén hasznosíthatom az itt szerzett krediteket?
A felsőoktatási képzésbe történő továbbtanulás lehetőségét, a különböző szakképzéseknek megfelelő szakterületen, az egységes kreditrendszer biztosítja. Honlapunkon minden felsőfokú szakképzésünk esetében feltüntetjük azokat az alapszakokat, ahová felvételt nyerve beszámíthatja a nálunk szerzett krediteket, és a kreditbeszámítási táblázatokat.

Működik személyi jövedelemadó-kedvezmény a felsőoktatásban?
A felsőoktatási tandíj 30 %-a, de maximum 60 000 Ft maghatározott jövedelemhatárig a személyi jövedelemadóból visszaigényelhető.

Mi a célja az Europass bizonyítvány-kiegészítőnek, és én is kaphatok?
A bizonyítvány-kiegészítő (Certificate Supplement) célja, hogy - idegen nyelven - információkat adjon az elvégzett szakképzésről, az elsajátított szakmáról, s így valósítsa meg a különböző országokban szerzett szakképesítések átláthatóságát. A Szakképzési Központ 3000 Ft különeljárási díj befizetése ellenében kiállítja a bizonyítvány-kiegészítőt.

Mi az a felnőttképzés?
Tankötelezett koron túliak részére szervezett iskolarendszeren kívüli képzés. Célja szerint lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés. Jogi szabályozás szempontjából felnőttképzésnek számít a felnőttképzést segítő szolgáltatás is. A felnőttképzésben részt vevők nincsenek a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza.

Mit tartalmaz a felnőttképzési szerződés?
A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt kötelezően kötendő szerződése. A felnőttképzési szerződés tartalmazza a képzés célját, a képzéssel megszerezhető (szak) képesítést. Illetőleg az elsajátítható ismereteket, kompetenciákat. A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, a vizsgára bocsátás feltételeit, az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozásokról. Illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a résztvevőt érintő következményeket. Tartalmazza képzés helyét, időtartamát, ütemezését, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, a vizsga szervezésének módját, formáját; OKJ szerinti, hatósági, illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését. A képzési díj - külön kiemelten a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges pótvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, állami, illetve európai uniós források terhére támogatásban részesülő képzés esetén a támogatás tényét, megnevezését, a támogatás összegét, a képzésben részt vevő felnőtt, illetve a felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének következményeit, valamint mindazt, amit más kormányrendelet előír.

Mit jelent a FEOR-szám?
A Foglalkozások Egységes Osztályozási rendszere alapján minden foglakozáshoz négyjegyű kód rendelhető, ez szolgál a foglalkozások hivatalos azonosítására (pl. a munkaszerződéseknél, a statisztikáknál). Az OKJ-ban azt mutatja meg, legjellemzőbben melyik foglalkozás tölthető be az adott szakképesítéssel.

A Munkaügyi Központ milyen mértékben támogatja a szakképesítés megszerzését?
Egyéni elbírálás alapján történik a támogatás. Mértéke akár 100% is lehet. A támogatás igénybevételéhez a munkanélkülinek, pályakezdőnek álláskeresőként regisztráltatnia kell magát az illetékes munkaügyi kirendeltségen.

Hol lehet megnézni, hogy egy adott képző nyilvántartásba van-e véve?
A felnőttképzést folytató intézményeket és indítandó képzési programjaik regisztrációját a regionális munkaügyi központok végzik. A nyilvántartási számot minden képzőnek kötelező feltüntetnie. Ha ezt mégsem tették meg, a nyilvántartást az interneten is megtekinthetjük:
www.szmm.gov.hu/main.php

Lehetséges-e a tanfolyam nélkül is vizsgára jelentkezni?
Ez az adott szakképesítés Szakmai és vizsgakövetelményéből (a vizsgára jelentkezés feltételei címszó alatt) derül ki. Ha igen, akkor információkért a vizsgajogosultsággal rendelkezőhöz kell fordulni.

Milyen összegű kedvezmény írható jóvá a személyi jövedelemadóból?
2007. január 1-től megszűnik a magánszemélyek felnőttképzésre fordított kiadásai után járó személyi-jövedelemadó kedvezmény. A kedvezmény azonban a 2006. december 31-ig befizetett díjakra még érvényesíthető.

Van lehetőségem arra, hogy a második szakképesítésemet is ingyen szerezzem meg?
A második szakképesítését alanyi jogon csak akkor szerezheti meg ingyen, ha Ön már elmúlt 50 éves, illetve fogyatékkal él. A munkaügyi központokban a tartósan álláskeresők képzésének finanszírozásáról egyénileg döntenek. A szociális körülményeket, élethelyzetet figyelembe véve van lehetőség olyan határozat meghozatalára, hogy Ön mégis térítésmentesen vegyen részt egy szakképzésen.

Gyesen vagyok, azt hallottam, hogy a gyesen levők ingyen szerezhetnek szakképesítést. Igaz ez? Milyen feltételekkel?
Támogatható a képzése annak az ügyfélnek, aki GYES-en van, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a húsz órát, az igénylő kereső tevékenységet nem folytat, és a képzés a gyermek egy éves korának betöltését követően kezdődik meg. Kérelmet a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségen kell benyújtani.

Iskolarendszeren kívüli OKJ-s tanfolyamra jelentkeztem. Kaphatok diákigazolványt?
Diákigazolványt hallgatói/tanulói jogviszonnyal rendelkezők kaphatnak. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben való részvétel nem jár ilyen jogviszonnyal, így sajnos nem kaphat.